Klantenservice is elke dag bereikbaar van 09.00 uur tot 19.00 uur.

1 - Definities

Voor de toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de website Beauty Fresh

 • De termen ‘internetgebruikers’ of ‘internetgebruiker’ wijzen op de bezoekers en gebruikers van de website Beauty Fresh.
 • De term ‘wij’ verwijst naar de onderneming Beauty Fresh.

2 - Gebruik van de website Beauty Fresh

Onderhavig document bepaalt de voorwaarden die van toepassing zijn voor internetgebruikers die de site Beauty Fresh raadplegen.

Door de Site Beauty Fresh te raadplegen, te bekijken en te gebruiken gaan de internetgebruikers onvoorwaardelijk akkoord met de bepalingen en voorwaarden van onderhavige gebruiksvoorwaarden.

3 - Eigendom van de internetsite Beauty Fresh

De site Beauty Fresh is eigendom van de maatschappij Beauty Fresh. 

De maatschappij Beauty Fresh is en blijft houder van alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de textuele, grafische, geluids, videografische, logistieke of eender welke andere elementen die deel uitmaken van de Website Beauty Fresh.

4 - Wettelijke bepalingen onderneming Beauty Fresh

Naam van de onderneming: Beauty Fresh.
Maatschappelijke zetel: Bld du Roi Albert II 39/B9, 1030 Brussel, België
Ondernemingsnummer: BE07 37 58 17 63
Telefoon: +32 484 909 430
E-mailadres: Info@beautyfresh.be

5 - Producten en diensten online aangeboden via de internetsite Beauty Fresh

Beauty Fresh verkoopt online producten rond schoonheidsverzorging en haarzorg.

6 - Handelingsbekwaamheid van de internetgebruiker

De Internetgebruiker moet minstens 18 jaar zijn, wettelijk bekwaam zijn om verplichtingen aan te gaan, beschikken over de autoriteit of de vereiste toestemming om te handelen in naam van de personen betrokken bij de bestelling en moet de Website Beauty Fresh gebruiken conform onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website Beauty Fresh.

7 - Aanvaarding

De producten en diensten aangeboden door de onderneming Beauty Fresh via haar website Beauty Fresh mogen enkel worden gebruikt door internetgebruikers die:

 • Onderhavige Algemene voorwaarden hebben gelezen en deze onvoorwaardelijk hebben aanvaard door het betreffende vakje aan te vinken. Het is onmogelijk een bestelling uit te voeren zonder deze aanvaarding.
 • En die toegang kregen via extranet, met de hiervoor vereiste gebruikersnaam en een wachtwoord.

8 - Gebruikersnaam en wachtwoord

Om toegang te verkrijgen tot onze diensten ontvangt de internetgebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord.

De gebruikersnaam en het wachtwoord die het mogelijk maken zich te identificeren en via extranet toegang te hebben tot de Site Beauty Fresh zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Deze kunnen enkel worden gewijzigd op vraag van de internetgebruiker of door de onderneming Beauty Fresh.

De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het behoud van het vertrouwelijk karakter van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en elke actie(s) die, met zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord met zijn account mogelijk is. De internetgebruiker verbindt er zich toe het bedrijf Beauty Fresh onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn account en/of zijn wachtwoord en/of elke inbreuk op zijn veiligheid, en er zeker van te zijn dat hij zich na elke sessie effectief afmeldt van de site Beauty Fresh.

De onderneming Beauty Fresh kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die te wijten is aan het niet naleven van de bepalingen van deze paragraaf.

De onderneming Beauty Fresh kan een account die gedurende 12 maanden niet werd gebruikt, schrappen.

9 - Verplichtingen van de internetgebruiker

De internetgebruiker is (op financieel en alle andere vlakken) verantwoordelijk voor de activiteiten op de Website Beauty Fresh.

De internetgebruiker garandeert dat de hem betreffende gegevens die worden ingevoerd op de Website Beauty Fresh juist zijn.

Voor de gebruikers van de site Beauty Fresh is het verboden om:

Het downloaden, verzenden, doorsturen per e-mail of eender welke andere manier van inhoud die illegaal, schadelijk, bedriegend, abusief, mogelijks intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedriegend voor het privéleven van anderen, haatdragend, racistisch, of gewoon afkeurenswaardig is:

Inhoud die niet strookt met de Belgische wetgeving niet te raadplegen, weergeven, downloaden of overdragen.

Op eender welke manier minderjarige gebruikers aantasten.

Proberen andere gebruikers te misleiden door de naam of handelsnaam van anderen te gebruiken en in het bijzonder door zich voor te wenden als een werknemer, een moderator, een gids of een hosting provider van de firma Beauty Fresh; Het downloaden, weergeven, doorsturen per e-mail of eender welke andere manier van inhoud die ingaat tegen patenten, geregistreerde handelsmerken, productiegeheimen, rechten op intellectuele eigendom of eender welk ander eigendomsrecht dan aan anderen toebehoort;

Het downloaden, weergeven, doorsturen per e-mail of eender welke andere manier van ongevraagde of niet toegestane publiciteit of ander promomateriaal; Het downloaden, weergeven, doorsturen per e-mail of eender welke andere manier van inhoud met informaticavirussen of een andere code, dossier of programma dat bedoeld is om de werking van software, computers of telecommunicatiemiddelen te onderbreken, vernietigen of beperken zonder dat deze opsomming beperkend is;

Eender welke actie ondernemen die een negatief gevolg heeft voor de toegang van de internetgebruikers tot de site Beauty Fresh;

De dienstverlening, servers, netwerken gelinkt aan de service hinderen of verstoren, of weigeren om zich neer te leggen bij de vereiste voorwaarden, procedures, algemene voorwaarden en reglementaire bepalingen van toepassing voor de verbonden netwerken;

Het al dan niet opzettelijk overtreden van de geldende nationale of internationale wetgeving of reglementering en alle andere rechtsgeldige bepalingen;

Een of meerdere gebruikers op eender welke manier dan ook lastigvallen;

Persoonsgegevens betreffende andere gebruikers verzamelen en opslaan; en

Het weergeven, kopiëren, verkopen, doorverkopen, of commercieel uitbaten van een deel van de dienstverlening, de integrale dienst of eender welk toegangsrecht tot de dienst.

10 – Opschorting van verplichtingen

De onderneming Beauty Fresh, eigenaar en beheerder van de site Beauty Fresh, en de internetgebruiker erkennen dat in geval van overmacht, staking, of bij een panne, blokkering of moeilijkheid aan de hardware van de onderneming Beauty Fresh ( host-beheerder van de website), de software gebruikt door de onderneming Beauty Fresh (beheerder en host van de website) of het internetnetwerk, en dat wanneer de Site ontoegankelijk zou zijn, de verplichtingen van de onderneming Beauty Fresh betreffende de internetsite Beauty Fresh, worden opgeschort.

11 - Onderhoud van de internetsite Beauty Fresh

Het is mogelijk dat, omwille van het onderhoud of updaten van de site, werken worden uitgevoerd aan de website Beauty Fresh die kunnen leiden tot tijdelijke onderbrekingen. Voor deze onderbrekingen kan geen schadevergoeding worden geëist.

12 - Verantwoordelijkheid van de onderneming Beauty Fresh

 • Jegens de internetgebruikers kunnen noch wij noch onze leidinggevenden, werknemers, vertegenwoordigers, filialen, verdelers, (distributie)partners, agenten of andere personen betrokken bij de creatie, de sponsering, de promotie of het beschikbaar stellen van de site en de inhoud ervan, verantwoordelijk worden geacht voor:

  • Elk bestraffend, bijzonder, onrechtstreeks of consecutief verlies of schade, productieverlies, winstverlies, inkomstenverlies, verlies van commerciële opportuniteiten, verlies van of schade aan het merk of de faam, of verlies van het recht op schadeloosstelling;
  • Elke schade, verlies of kosten (bestraffend, bijzonder, onrechtstreeks of consecutief) geleden, ondergaan of betaald door die te wijten, toe te schijven of gelinkt is aan het gebruik van onze internetsite, de onmogelijkheid deze te gebruiken of een trage werking ervan;

 • De onderneming Beauty Fresh behoudt zich het recht voor te allen tijde en ongeacht het motief de toegang tot de hele website Beauty Fresh of een deel ervan tijdelijk of definitief te wijzigen of te onderbreken, en dit zonder dat de gebruikers van de site Beauty Fresh hiervan vooraf op de hoogte moeten worden gebracht.

 • De onderneming Beauty Fresh kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan een wijziging, opschorting of onderbreking van de website Beauty Fresh.

 • De internetgebruikers stemmen ermee in dat de onderneming Beauty Fresh het recht heeft om een einde te stellen aan het gehele of gedeeltelijke toegangsrecht tot hun respectievelijke accounts en wachtwoorden, en zelfs hun respectievelijke accounts en wachtwoorden kan schrappen, en dit ongeacht het motief en zonder voorafgaande kennisgeving, onder meer wanneer de onderneming Beauty Fresh terecht vermoedens heeft dat zij onderhavige gebruiksvoorwaarden en/of andere wettelijke bepalingen van kracht hebben overtreden of gedwarsboomd.

 • De onderneming Beauty Fresh kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan de beëindiging, door de internetgebruiker, van de toegang tot de website ongeacht de reden hiervoor.

 • De gebruiker verklaart de kenmerken en beperkingen van een onlinedienst te aanvaarden en stemt er in het bijzonder mee in dat

  • Hij op de hoogte is van de risico’s van online raadplegingen, in het bijzonder wat betreft de wachttijden voor antwoorden;
  • Dat hij instaat voor het nemen van de nodige maatregelen om er zeker van te zijn dat de technische kenmerken van zijn computer en/of zijn computernetwerk hem toegang verschaffen tot de Site Beauty Fresh. De internetgebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de minimale vereisten die noodzakelijk zijn om toegang te hebben tot de site Beauty Fresh
  • Dat hij als enige verantwoordelijk is voor zijn toegang tot internet;
  • Dat het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is om alle nodige maatregelen te nemen voor de bescherming van zijn eigen gegevens en/of software tegen de bedreiging van eventuele virussen die op het internet ronddwalen of die zich op andere elektronische media bevinden.

13 - Signalering door internetgebruikers

De gebruikers hebben de mogelijkheid om de onderneming Beauty Fresh te informeren over de aanwezigheid van duidelijk illegale inhoud. Deze kennisgeving kan worden gericht aan de onderneming Beauty Fresh via volgend e-mailadres: info@beautyfresh.be

14 - Intellectuele eigendom

De onderneming is en blijft houder van alle rechten over intellectuele eigendom inzake tekstuele, grafische en geluidselementen, videobeelden, software of andere elementen die deel uitmaken van de Site Beauty Fresh.

15 - Cookies

Zie pagina cookies van de website Beauty Fresh.

16 - Nietigheid van een clausule

Wanneer een clausule van de onderhavige algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, dan zijn de overige algemene gebruiksvoorwaarden niet getroffen door de nietigheid van deze clausule.

17 - Geen afstandsverklaring

Het feit dat de onderneming Beauty Fresh zich niet beroept of eender welke verplichting die deel uitmaakt van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, kan in de toekomst niet worden gezien als een afstandsverklaring van de betreffende verplichting.

18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil wordt voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel (België).