Klantenservice is elke dag bereikbaar van 09.00 uur tot 19.00 uur.

1- Voor de toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden gelden onderstaande bepalingen:

• De term ‘wij’ refereert naar de onderneming met als handelsnaam Beauty Fresh, bestuurd door Beauty Fresh, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: BE07 37 58 17 63 en met als maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Bld du Roi Albert II 39/B9, België

• De term ‘internetkoper’ verwijst naar elke koper, verbruiker, handelaar of professional.
• De term ‘u’ verwijst naar elke internetkoper, -gebruiker, -handelaar of professional.
• De term ‘verbruiker’ verwijst naar elke fysieke persoon die handelt volgens doeleinden die niet vallen binnen zijn commerciële, industriële of professionele activiteit.

2- Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten die wij sluiten met een internetkoper, -verbruiker of professional die via onze website Beauty Fresh een aankoop wenst te doen.

3- De onderneming Beauty Fresh verkoopt online producten rond schoonheid en haarzorg. 

4- De internetkoper moet minstens 18 jaar zijn, wettelijk gezien bevoegd zijn om verplichtingen na te komen, bevoegd zijn of toestemming hebben om te handelen voor of in naam van alle personen betrokken bij de bestelling en moet gebruik maken van de Website Beauty Fresh conform de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website Beauty Fresh.

5- De producten en diensten die de onderneming Beauty Fresh aanbiedt via haar website Beauty Fresh kunnen uitsluitend worden gebruikt door internetkopers die:

• Onderhavige algemene voorwaarden hebben gelezen en deze onvoorwaardelijk hebben goedgekeurd door het betreffende vakje aan te vinken. Het is onmogelijk om een bestelling uit te voeren zonder deze aanvaarding;
• Via extranet toegang hebben verkregen met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

6- Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet expliciet door ons werden goedgekeurd.

7- Wij behouden ons het recht voor onze verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Desgevallend zullen de voorwaarden die geldig waren op de datum van de bestelling van de koper van toepassing zijn.

8- Elke aankoop op de Site gebeurt volgens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling. Door uw bestelling te valideren, gaat u akkoord met de Algemene verkoopsvoorwaarden die u heeft gelezen.

9- De aangeboden producten en diensten staan in de catalogus die op onze website Beauty Fresh gepubliceerd is. De catalogusfoto’s zijn louter informaties en zijn geenszins bindend.

10- De internetkoper die een product of dienst wenst te bestellen, doet dit steeds naast de afbeelding ervan en gaat vervolgens met de koper via het menu hoog/ laag (links/rechts/ midden) van onze internetsite naar de rubriek "bestellen”. De koper kan een of meerdere producten wissen.

11- Om zijn aankoop te bevestigen moet de internetkoper zijn land selecteren. Vervolgens dient hij te klikken op de knop ‘volgende’, zijn gegevens invoeren en onderhavige verkoopsvoorwaarden aanvaarden. Tot slot moet de koper zijn bestelling betalen met een creditkaart.

12- Alle bankverrichtingen gebeuren binnen het kader van een beveiligd betalingssysteem.
Alle verrichtingen worden uitgevoerd op de beveiligde site https://WWW.BeautyFresh.Be. De bankkaartgegevens van de koper kunnen niet worden onderschept.

13- De verzending gebeurt naar het opgegeven leveringsadres binnen een termijn van 2 tot 6 werkdagen. De verzendingskosten verschijnen aan het einde van de bestelling.
De verzendingskosten omvatten de prijs voor een verzekering op de waarde van de goederen.

14- De prijzen van de producten en diensten vermeld op de site zijn in euro en omvatten alle belastingen (BTW en andere belastingen van toepassing). De vermelde prijzen omvatten geen vervoerskosten.

15- Wij behouden ons het recht voor de prijs te allen tijde te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn voor de bestelling zijn deze die gelden op het moment van de bevestiging ervan. Wij behouden ons het recht voor eventuele BTW-schommelingen voor de leveringsdatum aan te rekenen.

16- Overeenkomstig de Belgische wetgeving geeft de consument, met uitzonderling van de andere klanten, het recht om kenbaar te maken dat hij van zijn aankoop afziet, zonder boete en zonder motief, binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop hij/zij (of een derde aangeduid door hem en met uitzondering van de transporteur) fysiek het goed in bezit neemt.

17- Binnen deze termijn moet de consument kenbaar maken dat hij van zijn aankoop wenst af te zien via e-mail of via een formulier beschikbaar op onze site en het geleverde product op eigen kost en risico terugsturen naar onze maatschappelijke zetel.

18- De producten moeten door de consument worden teruggestuurd op de dag die volgt op de melding van de teruggave in de oorspronkelijk verpakking, onbeschadigd, samen met alle accessoires, de gebruikshandleiding alsook de originele factuur/leveringsbon. De bepalingen vermeld in artikel 16 zijn niet expliciet van toepassing voor cosmeticaproducten en haarproducten, producten waarbij de sluiting van de verpakking (tubes, flessen, flacons, plaatjes of andere) eenmalig kan worden geopend, producten van persoonlijke aard en/of die, ook hun aard, niet kunnen worden teruggestuurd en/ of producten die vroegtijdig kunnen vervallen na de opening van de verpakking.

19- Onvolledige, beschadigde, of bevuilde handelswaren worden niet terug aanvaard.

20- Ontvangen betalingen worden, met uitzonderling van de terugzendkosten, terugbetaald binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van ontvangst van de teruggezonden producten.

21- Bij onderstaande omstandigheden kunnen wij de termijn niet garanderen:

• Gevallen van overmacht (dit omvat onder meer stakingen, technische incidenten, vertraging van de leverancier en tekort aan werkkrachten);
• Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden;
• Wijzigingen op vraag van de klant na de bestelling;
• Bij gebrek aan de gewenste informatie binnen de opgestelde termijn.

22- Wij garanderen de consument dat ons verbruiksproducten worden verkocht conform de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming. De consument die een non- conformiteit van een verkocht product vaststelt, moet ons hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling via een aangetekend schrijven. Deze garantie dekt enkel conformiteitsgebreken die aanwezig zijn op het moment van de levering van de goederen. Defecten of schade te wijten aan een verkeerd gebruik zoals nalatigheid of slijtage worden niet gedekt door de garantie. De factuur geldt als garantiebewijs en het originele document moet door de consument worden bijgehouden.
De professionele koper erkent bij de ontvangst van de artikels expliciet dat deze overeenstemmen met zijn bestelling en geen zichtbare gebreken vertonen.
Ingeval het geleverde artikel beschadigd is, is de internetkoper verplicht het artikel te weigeren. Elke klacht betreffende het geleverde artikel moet ons binnen een termijn van (15) dagen volgend op de ontvangst ervan en samen met een kopie van de aankoopfactuur via een aangetekend schrijven worden gemeld aan de maatschappelijke zetel: Bld du Roi Albert II 39/B9, 1030 Brussel, België.
23- Om een bestelling te maken moet u bepaalde persoonsgegevens meedelen. Deze informatie wordt door ons en onze partners verwerkt in het informaticasysteem zodat wij uw bestelling vlot kunnen uitvoeren. Door uw bestelling te bevestigen, stemt u ermee in dat wij deze gegevens communiceren met als enig doel de verwerking van uw bestellingen.
Conform de Belgische wetgeving kunt u vragen om deze te wijzigen of eisen dat u niet langer verschijnt in hun gegevensbank door via e-mail contact op te nemen met: Info@beautyfresh.be
Conform de Belgische wetgeving beschikt u over het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en wissen van de u betreffende gegevens. (Zie pagina ‘Privacybeleid en cookies) op onze website Beauty Fresh.

24- Bij de onlineverkoopprocedure geldt uitsluitend een middelenverbintenis; wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van het internetnetwerk en de onlinebetaling zoals het verlies van gegevens, intrusie, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onopzettelijke problemen. De gegevens vermeld op de site zijn gegevens te goeder trouw. De links naar de sites van de fabrikanten en/of partners zijn louter informatief en hebben geen contractuele waarde. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie afkomstig van deze sites. De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het geleverde product. Hij/Zij verklaart 18 jaar te zijn op het moment van de bestelling. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af ingeval de koper onjuiste gegevens meedeelt.

25- De partijen aanvaarden elektronische bewijsmiddelen (e-mail …).

26- Bepalingen uit onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die ingaan tegen een wettelijke bepaling of een reglementering van openbare orde worden als ongeschreven beschouwd, zonder dat deze nietigheid een invloed heeft op de geldigheid van de tekst van de algemene verkoopsvoorwaarden in zijn geheel.

27- Het afzien van het inroepen van de overtreding van eender welke bepaling van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden betekent niet dat wordt afgezien om voorafgaande, gelijktijdige of latere overtredingen van dezelfde of andere bepalingen in te roepen.
Dit afzien heeft enkel gevolgen wanneer deze schriftelijk wordt medegedeeld.

28- Noch de koper, noch een derde persoon kan ons verantwoordelijk achten wanneer de uitvoering van de overeenkomst wordt uitgesteld of verhinderd door een geval van overmacht, een toevallige gebeurtenis of een andere oorzaak zoals onder meer natuurrampen, stakingen, sociale conflicten, oorlog, enz.

29- In geval van geschillen is de Franstalige rechtspraak van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd. De Belgische rechtsspraak is van toepassing.