Klantenservice is elke dag bereikbaar van 09.00 uur tot 19.00 uur.

Onderhavig beleid bepaalt het privacybeleid en cookiebeheer van de website Beauty Fresh die wordt beheerd door de onderneming Beauty Fresh, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer BE07 37 58 17 63 en met maatschappelijke zetel te Bld du Roi Albert II 39/B9, te 1030 Brussel, België. Telefoon: +32 484 909 430 E-mail: Info@beautyfresh.be De onderneming Beauty Fresh is een onderneming die persoonsgegevens verwerkt en bijgevolg onderworpen is aan de wettelijke bepalingen van kracht in België. Het vertrouwelijk karakter en de bescherming van klanteninformatie is voor ons een absolute prioriteit. Wij zorgen er dus voor dat deze wordt nageleefd: Conform de GDPR verbinden wij ons er toe uw persoonsgegevens te beschermen en transparant te handelen wat betreft de gegevens die wij opvragen en waarvoor wij deze gebruiken.

I- Gebruik van persoonsgegevens

A. Het naleven van onze wettelijke bepalingen

In bepaalde gevallen zijn wij genoodzaakt om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke bepalingen of in geval van een samenwerking met de bevoegde autoriteiten. In dit geval sturen wij uw persoonsgegevens door om aan onze verplichtingen te voldoen.

B. In het kader van onze contractuele verbintenis

Wanneer u via onze site een advertentie plaatst, ontstaat er een overeenkomst tussen u en ons. In dit geval zijn wij genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken om onze contractuele verbintenissen na te leven en om onze missie te volbrengen. Teneinde onze overeenkomst uit te voeren, verwerken wij uw persoonsgegevens onder meer om:

 • Een antwoord op uw verzoeken te verzekeren;
 • Acties rond communicatie en marketing te voorzien;
 • Contact met u op te nemen voor een evaluatie over onze diensten;
 • U op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief.

C. In bepaalde gevallen is het op wettelijk vlak beter om uw persoonsgegevens te verwerken.

In dit opzicht waken wij steeds over een goed evenwicht tussen de noodzaak om persoonsgegevens te verwerken en het respect voor uw rechten en vrijheid, onder meer wat betreft de bescherming van uw privéleven.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • De identificatie op de website;
 • Het personaliseren van onze diensten;
 • Het beheer van de personen ingeschreven op de site;
 • Commerciële propaganda en het beheer van prospecten;
 • Het voorbereiden van studies, modellen (rond risico’s, marketing en andere) en de statistieken, gerealiseerd met behulp van technieken van anonimisering en/of pseudonimisering van zodra dit mogelijk is;
 • Het behoud van de veiligheid van goederen en personen, de strijd tegen fraude of pogingen tot indringing, misbruik of andere overtredingen;
 • De analyse van uw vroegere zoekopdrachten om zo aanbiedingen beter te personaliseren;
 • De verbetering van bestaande diensten en de ervaring van (al dan niet ingeschreven) gebruikers van de site;
 • Het beheer van uw aanvragen betreffende de toepassing van uw rechten;
 • De vaststelling, het uitoefenen, de verdediging en het behoud van onze rechten.

II- Instemming

Wanneer u zich inschrijft op onze website Beauty Fresh wordt u gevraagd kennis te nemen en akkoord te gaan met het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig onderhavig beleid.

Bijgevolg verwerken wij uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van berichten met gepersonaliseerde advertenties die rekening houden met uw persoonlijke voorkeur;
 • U op de hoogte houden van nieuwe producten beschikbaar op de site die overeenstemmen met uw noden;
 • Uw contactgegevens doorsturen naar onze partners zodat zij contact met u kunnen opnemen voor commerciële aanbiedingen;
 • Contact met u opnemen om u te laten kennis maken met onze nieuwe diensten.

Zodra u via onze site ons uw akkoord geeft om de nieuwsbrief te ontvangen, veronderstellen wij dat u er verder mee akkoord gaat dat wij u met deze doelstelling contact met u opnemen. Weet dat u te allen tijde recht heeft om uw goedkeuring inzake de persoonsgegevens in te trekken.

III- De controle van uw persoonsgegevens

De onderneming Beauty Fresh, eigenaar en beheerder van de internetsite Beauty Fresh, controleert de persoonsgevens die u meedeelt en is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens conform de geldende wetgeving en reglementering inzake gegevensbescherming.

IV- Het raadplegen van uw persoonsgegevens

In naam van de onderneming informeren wij u dat de gegevens die u ons doorgeeft, worden opgeslagen in een bestand bestemd voor het verlenen van de gevraagde dienst en de facturatie ervan. De doorgestuurde gegevens worden bewaard zolang de handelsrelatie duurt of gedurende de vereiste termijn en dit conform de wettelijke bepalingen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behoudens wettelijke verplichtingen.

V- Opslag van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vergrendeld en voor onbepaalde termijn bewaard tenzij de gebruiker de verwijdering ervan vraagt. In dit geval worden de niet vereiste gegevens verwijderd.

VI- Veiligheid van de gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen onder meer tegen verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van de ontvangen informatie, het verspreiden of niet toegelaten gebruik van uw persoonsgegevens.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige mogelijkheid geval dat uw persoonsgegevens die wij beheren deel uitmaken van een schending van de informatieveiligheid, dan verbinden zij ons ertoe snel te handelen om zo de oorzaak van deze schending te achterhalen en de nodige maatregelen te nemen.

Conform de wetgeving van kracht informeren wij u indien nodig over dit voorval.

VII- Uw rechten

Onze conformiteitsverklaring met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) garandeert u de het strikte vertrouwelijke karakter van uw persoonsgegevens alsook uw recht om deze te raadplegen, te wijzigen of te schrappen:

 • Recht op toegang:
  U heeft het recht ons informatie aangaande uw persoonsgegevens op te vragen. U kunt met ons contact opnemen via volgend e-mailadres: Info@beautyfresh.be. Wij verzenden uw persoonsgegevens per e-mail.

 • Recht op rechtzetting:
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens recht te zetten wanneer deze onjuist zijn. U kunt ook onvolledige persoonsgegevens vervolledigen. Vanaf uw gebruikersprofiel op de website Beauty Fresh die wordt beheerd door de onderneming Beauty Fresh, kunt u uw persoonsgegevens rechtstreeks wijzigen. U kunt ook uw toestemming geven om de nieuwsbrieven ontvangen.
 • Recht op overdraagbaarheid:
  U heeft het recht om de overdracht te vragen van uw persoonsgegevens en dit voor eigen belang of voor het belang van een derde die verantwoordelijk is voor de verwerking in een gestructureerd elektronisch format. Zo kunt u uw gegevens terugkrijgen en overdragen in een elektronisch bruikbaar format.
 • Recht op schrappen:
  U heeft het recht alle persoonsgegevens verwerkt door de website Beauty Fresh die wordt beheerd door de onderneming Beauty Fresh, te allen tijde te schrappen, behoudens in wettelijk bepaalde situaties. U kunt de persoonsgegevens gelinkt aan uw gebruikersaccount wissen via uw account door te klikken op de knop ‘Mijn account wissen’.
 • Recht van verzet tegen de verwerking van uw gegevens:
  U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van wettelijk belang. Beauty Fresh zal uw persoonsgegevens niet langer gebruiken tenzij wij aantonen dat de gegrondheid van het gebruik van uw gegevens uw belangen en uw rechten overstijgt of omwille van juridische redenen of algemeen nut.
 • Recht van verzet tegen geautomatiseerde verwerking:
  U heeft het recht zich te verzetten tegen geautomatiseerde verwerking, onder meer voor de profielanalyse met marketingdoeleinden (profilering). U kunt zich als volgt uitschrijven uit onze marketingtools:
  • Door de instructies in elke nieuwsbrief op te volgen
  • Door zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief
 • Recht op beperking:
  U heeft het recht om te vragen of de website Beauty Fresh, beheerd door de onderneming Beauty Fresh, het gebruik van uw persoonsgegevens in alle omstandigheden beperkt, behoudens bepaalde in de wet voorziene situaties.
 • Recht op communicatie voor de schending van persoonsgegevens:
  De website Beauty Fresh die wordt beheerd door de onderneming Beauty Fresh is verplicht om de betrokken persoon op de hoogte te brengen van de schending van gegevens die zijn rechten en vrijheid mogelijk aan een risico kunnen blootstellen.

VIII- Wijzigingen van dit privacybeleid

De onderneming Beauty Fresh behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen en aan te passen aan nieuwe reglementeringen. In dit geval zal de onderneming Beauty Fresh de aangebrachte wijzigingen aankondigen binnen een redelijke termijn voor de inwerkingtreding ervan.

IX- Beheer van cookies

Als klant van de onderneming Beauty Fresh, kunt u onze site Beauty Fresh anoniem raadplegen. Net als de meeste websites maken wij echter gebruik van cookie-technologie. Wanneer u onze website weergeeft, bepaalt het cookie een willekeurig nummer voor de anonieme internetgebruiker. Dankzij de cookies kan de onderneming Beauty Fresh, beheerder van de site Beauty Fresh, nagaan welke delen van haar websites het meest populair zijn, waar de bezoekers heen surfen en hoelang zij op deze pagina blijven. De gegevens worden gebruikt om diensten te creëren en te ontwikkelen en voor gerichte publiciteit op de websites.

U kunt de opslag van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser. In bepaalde gevallen kan deze instellingskeuze het navigeren op de pagina’s of de website vertragen of onmogelijk maken.

X- Contact

Gegevensbescherming is voor ons heel belangrijk. Wij staan klaar om uw vragen omtrent uw rechten te beantwoorden. U kunt met ons contact opnemen via:

Email: info@beautyfresh.be 
Telefoon: +32 488 909 430

XI- Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Onderhavig beleid valt onder het Belgisch recht. Elk geschil omtrent de interpretatie of de uitvoering van onderhavig beleid valt onder het Belgisch recht en wordt uitsluitend behandeld in de Franstalige rechtbanken van het Brussels gerechtelijk arrondissement.